ReTraVaSSEV

skillsforyou.eu

Retravassev staat voor Recognition, Training and Validation of Soft Skills for Employability of Vulnerable Groups en is een Handleiding voor Soft Skills Training voor trainers die werken met kwetsbare groepen.

De belangrijkste doelstelling van het ReTraVaSSEV-project is het aanreiken van relevante en kwalitatief hoogstaande soft skills voor kwetsbare groepen met als doel economische inzetbaarheid, betere sociale integratie en succesvol onderwijs. Op deze manier zal de lokale cohesie worden versterkt en zal de samenleving profiteren van het beschikbare potentieel.

Ontwikkelen van soft skills

 Vaardigheden zijn een weg naar werk en welvaart. Met de juiste vaardigheden zijn mensen toegerust voor banen van goede kwaliteit en kunnen zij hun potentieel als zelfverzekerde, actieve burgers waarmaken. In een snel veranderende wereldeconomie zullen vaardigheden in hoge mate bepalend zijn voor het concurrentievermogen en het vermogen om innovatie te stimuleren.

Zij zijn een bepalende factor voor investeringen en een katalysator in de opwaartse trend van werkgelegenheid en groei. Zij zijn daarenboven een sleutel tot sociale cohesie.

Om de toegang tot en het gebruik van hoogwaardige leermogelijkheden te bevorderen, moeten laaggeschoolde volwassenen in drie belangrijke stappen toegang verwerven tot bijscholingstrajecten:

Stap 1 -Beoordeling van vaardigheden
Het doel is om volwassen lerenden in staat te stellen hun bestaande vaardigheden en eventuele behoeften aan bijscholing in kaart te brengen.

Stap 2 -Leeraanbod
De lerende zal een aanbod van onderwijs en opleiding ontvangen dat beantwoordt aan de behoeften die bij de beoordeling van zijn vaardigheden zijn vastgesteld. Het aanbod moet gericht zijn op het bevorderen van soft skills.

Stap 3 -Validatie en erkenning
De lerende krijgt de mogelijkheid om de soft skills die hij heeft verworven te laten valideren en erkennen. 

Er is behoefte aan het in kaart brengen en definiëren van soft skills en het ontwikkelen van een transnationaal curriculum. De verschillen tussen de onderwijs-en opleidingsstelsels in de EU maken het voor werkgevers moeilijk om de competenties van mensen met een buitenlandse kwalificatie te kunnen beoordelen. Erkenning, opleiding en validatie van deze soft skills over de Europese grenzen heen is een antwoord op deze uitdagingen. Elk land moet de soft skills definiëren waar de arbeidsmarkt om vraagt en moet deze vaardigheden in combinatie met de basisvaardigheden, of nog meer specifieke vaardigheden, aanreiken om onze volwassenen echt in het arbeidscircuit en het onderwijs te integreren.

Wij zijn er vast van overtuigd dat in alle sectoren van de samenleving potentieel talent aanwezig is, maar dat veel competenties onvoldoende ontwikkeld zijn. Dit is met name het geval voor kwetsbare groepen: migranten, laagopgeleiden, mensen met een slechte taalvaardigheid. We willen hun basisvaardigheden verbeteren om hun laag zelfbeeld, de armoede, de immigratie-uitdaging en het tekort aan arbeidsmarktgerichte vaardigheden aan te pakken.

We hebben dit menselijk kapitaal en de inzetbaarheid ervan versterkt door ons te richten op de ontwikkeling van soft skills op Europees niveau. Onderwijs en opleiding moeten iedereen voorzien van een breed scala aan vaardigheden die de deur openen naar ontwikkeling in een complexe samenleving met snel evoluerende arbeidssituaties.

Daarom hebben we besloten om voor trainers van kwetsbare groepen een opleidingscurriculum samen met instrumenten voor validatie te ontwikkelen teneinde de soft skills van deze lerenden te herkennen, ze te trainen en de verwerving ervan te valideren.

We merken dat het trainers vaak ontbreekt aan voldoende kennis en functionele tools om soft skills te herkennen, te trainen en te valideren. Daarom richten we ons op het uitbreiden en ontwikkelen van de competenties van de trainers. In feite trainen we de trainer om hem te helpen bij het ontwikkelen van de soft skills van hun kwetsbare cursisten.

Onze professionele trainers zijn er zich van bewust dat welbevinden een belangrijke voorwaarde is in de ondersteuning van kwetsbare groepen: emotionele gezondheid is cruciaal voor succes. Onze trainers ondersteunen een holistische aanpak: leren gebeurt niet in een vacuüm.

Een lerende heeft meer kans om zijn opleiding voort te zettenwanneer hij de concepten en waarden die zijn leven beïnvloeden op een zinvolle manier kan inschatten. 

Het ReTraVaSSEV-project is niet alleen gericht op het verbeteren van de professionalisering van trainers en dus op het versterken van de positie van kwetsbare groepen. De projectpartners geloven sterk in samenwerking op globaal Europees niveau om een antwoord te kunnen geven aan de uitdagingen van een multiculturele samenleving.

De weg naar een Europees curriculum

Zes partners, allen professionals in de volwasseneneducatie en werkend met kwetsbare groepen, kwamen overeen om tools te ontwikkelen voor trainers om hen te helpen bij het trainen van de soft skills van hun lerenden, teneinde hen te helpen een baan te vinden en dus een betere integratie in de samenleving te bewerkstelligen.

De partners zijn:

  • Järfälla lärcentrum, Järfälla, Sweden
  • Instituto para a Qualificação Professional, IP-RAM, Funchal, Madeira, Portugal
  • Zetva na znaenje, Prilep, North-Macedonia
  • Stichting Internationaal Vrouwenwerk, Den Helder, The Netherlands
  • Dorea Educational Institute, Limassol, Cyprus
  • Qrios, Genk, Belgium

.

Desktopstudie 8

Tijdens de tweede bijeenkomst in Nederland (mei 2018) op het Internationaal Vrouwen Centrum werd een set soft skills samengesteld, nadat eerder een kwalitatieve vragenlijst was verspreid onder 600 lerenden, 120 trainers en 180 werkgevers in alle deelnemende landen, aldus resulterend in een database van 900 respondenten. De analyse van de vragenlijst resulteerde in vijf soft skills die -volgens de respondenten -nodig zijn voor kansarme lerende volwassenen om hen inzetbaarder, beter geïntegreerd en beter toegerust voor onderwijs te maken.

Deze set vaardigheden omvat initieel de volgende soft skills (in alfabetische volgorde): conflictbeheersing, interculturele communicatie, klantvriendelijkheid, leren leren, motivatie en teamwerk. De toewijzing van de soft skills is bij consensus tot stand gekomen:

Portugal: Klantvriendelijkheid
Nederland: Interculturele communicatie
België: Leren “leren”
Noord-Macedonië: Conflictbeheersing
Zweden: Motivatie
Cyprus: Teamwork

De volledige Toolbox van 36 modules is in zes talen te vinden op de site www.skillsforyou.eu

Project coordinated by The European Commission. Support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Internationaal Vrouwen Centrum
IJsselmeerstraat 154
1784 MA Den Helder
Telefoon: 0223 – 634216

Onze openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag:
09.00 – 16.00 uur.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Volg ons op onze socials: