Onze doelstelling

‘’Het is onze missie vrouwen te empoweren naar sociale zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid!’’

Het Internationaal Vrouwen Centrum stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het emancipatie – en integratieproces van (migranten)vrouwen in Den Helder. Tevens draagt zij bij aan het verkrijgen van een gelijkwaardige positie van migrantenvrouwen in de Nederlandse samenleving met behoud van eigen cultuur. Het IVC wil de wederzijdse integratie bevorderen.

  Vanuit de doelstelling komt het IVC tot de volgende kerntaken:

  Het IVC organiseert cursussen, activiteiten en projecten om vrouwen te helpen bij het integratie-, participatie-, emancipatie-, en bewustwordingsproces binnen de Helderse samenleving. Het IVC coacht vrouwen naar verdere opleiding, stage, vrijwilligerswerk en betaald werk.

  Het IVC organiseert activiteiten en projecten om vooroordelen weg te nemen tussen verschillende migrantengroepen (onderling) en de autochtone bevolking. Wederzijdse integratie.

  Het IVC is een experticecentrum Intercultureel Vakmanschap:

   • Signalerende functie op het gebied van: problemen waar de vrouwen tegenaan lopen (luisterend oor), relationeel, huiselijk en eer gerelateerd geweld.
   • Kennis delen door het geven van presentaties, lezingen en projecten waardoor intern en extern taboes en taalbarrières doorbroken worden.

   Het IVC werkt samen met andere organisaties en instellingen en vormt een groot netwerk waarvan de resultaten terugstromen naar de deelnemers van het IVC. De netwerken zijn op plaatselijk (Helders)-, landelijk, Europees en wereldwijd niveau.

  De Participatieladder

   

  Het IVC werkt met het IVC Participatieladder Model (IPM), een wetenschappelijk gevalideerd model met Europese erkenning. Met behulp van dit model helpen wij vrouwen zichzelf te ontwikkelen. Stijgen op de ladder, persoonlijke groei, staat hierbij centraal.

  Bestuur en directie

   
  Het Internationaal Vrouwen Centrum is een stichting met een bestuur op afstand. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting. Het bestuur bestaat uit 6 leden die op vrijwillige basis bestuurlijk hun deskundigheid inzetten. Hoofdtaken van het bestuur zijn o.a. het vaststellen van inhoudelijk en financieel beleid en het controleren van de dagelijkse leiding.